Miss SHIGA

Miss SHIGA

2016

Miss SHIGA

THE GRAND PRIZE
Sari Nakazawa

2015

Miss SHIGA

Miyu Tanaka

2014

Miss SHIGA

Kanako Kimura

2013

Miss SHIGA

Top 15
Yuno Ueda

SHIGA

SEARCH

MISSUNIVERSE JAPAN