Miss YAMANASHI

Miss YAMANASHI

2012

Rank Name
1 Emu Shimizu Miss YAMANASHI

Miss YAMANASHI

YAMANASHI

SEARCH

Miss Japan